A Jókai Kaputechnika Kft – továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: Jókai Kaputechnika Kft.
SZÉKHELY: 7184 Lengyel
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 17-09-010869
ADÓSZÁM: 25514768-2-17
TELEFON: 06204626114
KÉPVISELŐ NEVE: Jókai Szilád
E-MAIL: info@jokaikaputechnikakft.hu
WEBOLDAL: www.jokaikaputechnikakft.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  • Kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
  • Lehetséges ügyfelek számára marketing tevékenység;
  • Munkavállalók, pályázók adatainak kezelése;
  • Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
  • Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése.

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak határozzák meg, mint jogalapok

  • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk(1) bekezdés c) pont.
  • kapcsolattartás jogalap:GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
  • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b),c) pontok.
  • szerződéses partnerek adatainak kezelése  jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; marketing tevékenység jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

V. ÉRINTETTI JOG

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.